Pranešimai

2021 / 03 / 25

Vilniaus kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi, informuojame apie 2021-04-25 įvykusiame pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimtus sprendimus:

 1. 2021 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 2. 2021 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 3. 2021 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
 4. Patvirtintas 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
 5. Patvirtinta 2021 metų pelno paskirstymo (nuostolio atlyginimo) tvarka pagal pateiktą projektą.
 6. Patvirtinta 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą;
 7. Patvirtintas 2022 – 2024 metų veiklos planas pagal pateiktą projektą.
 8. Išrinkti Vilniaus kredito unijos paskolų komiteto nariai ir paskolų komiteto pirmininkas 4 metų kadencijai.
 9. Išrinkti Vilniaus kredito unijos vadybos nariai ir valdybos pirmininkas 4 metų kadencijai.
 10. Suteikti įgaliojimai Vilniaus kredito unijos valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Vilniaus kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Patvirtinti naujos redakcijos Vilniaus kredito unijos įstatai pagal pateiktą projektą.
 12. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie veiksmus, kurių imsi Vilniaus kredito unija, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.
 13. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą ir grąžinimo tvarką.

Vilniaus kredito unijos valdyba