Vilniaus kredito unija - patikimas finansų partneris

Apie mus

Istorija

Vilniaus kredito unijos istorija prasidėjo 1997 metais, kai nukentėję nuo nepatikimų komercinių bankų indėlininkai nutarė susivienyti ir įsteigti savo finansinę įstaigą – kredito uniją. Tokio poelgio motyvas buvo pati kredito unijų prigimtis – siekti naudos savo nariams, kuri iš esmės skiriasi nuo komercinių bankų tikslo, siekiančių pelno akcininkams. Kredito unija yra demokratiškai valdoma pajininkų – narių, kurie kartu yra ir kredito unijos savininkai. Tokia demokratinė finansų kooperatyvų valdymo forma užtikrina disponuojamų lėšų saugumą, jų panaudojimo racionalumą ir išmintingą kredito įstaigos valdymą. 1997 metais rugsėjo 12 d. buvo pasirašyta kredito unijos steigimo sutartis, o 1998 vasario 19 d. kredito unija buvo įregistruota VĮ Registrų centre. Tuo metu kredito unijos pavadinimas buvo “Vilties kelias”, kuris vėliau, unijai augant, buvo pakeistas į skambesnį – “Vilniaus kredito unija”.

Vizija, misija, vertybės

VIZIJA

Vilniaus kredito unija – strateginė narių partnerė, teikianti kokybiškas finansines paslaugas.

MISIJA

Būti patikimais pagalbininkais, patarėjais ir partneriais savo nariams, jiems padedant siekti užsibrėžtų tikslų.
Būti profesionaliais bendruomenės gidais finansų rinkoje.
Skatinti visapusišką žmogaus tobulėjimą pasitelkiant bendruomenės žinias.

VERTYBĖS

Skaidrumas – teikti aiškias, informatyvias ir tikslias veiklos ataskaitas kredito unijos nariams, visuomenei bei visiems informacijos vartotojams.Socialinė atsakomybė – skatinti finansinį visuomenės raštingumą, verslumą ir išmintingą finansų valdymą, maksimaliai prisidėti prie tvaraus Lietuvos ekonomikos ir ūkio augimo.

Kooperaciniai principai – kartu mes galime daugiau!

Licencija

vku lic

Finansinės ataskaitos

Audituotas 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Etikos kodeksas
        I.  PREAMBULĖ

1. Vilniaus kredito unija (toliau tekste – „Kredito unija”) veikia finansų sektoriuje, kuris yra glaudžiai susijęs su žmonių pasitikėjimu. Šis etikos kodeksas (toliau tekste – „Etikos kodeksas“) yra politika, skatinanti aukštesnius etikos standartus, teikiant paslaugas Kredito unijos nariams ir klientams. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai turi atsakingai elgtis su Kredito unijos nariais, vykdyti savo pareigas sąžiningai ir dorai, būti patikimi, principingi, geranoriški, kompetentingi, lojalūs Kredito unijai, veikti skaidriai ir išlaikyti Kredito unijos interesų viršenybę prieš asmeninius interesus. Dėl šių priežasčių visi Kredito unijos vadovai ir darbuotojai, eidami savo pareigas ir siekdami Kredito unijos sėkmingo vystymosi, turi laikytis tam tikrų elgesio standartų.

2. Etikos kodeksas parengtas suvokiant, kad asmeninis etinis principingumas negali būti sukurtas tik rašytinių taisyklių pagrindu. Etikos kodeksas, kaip ir teisės aktai, negali pakeisti asmeninio žmogaus supratimo apie sąžiningumą, teisingumą ir padorumą. Etiškas elgesys Kredito unijoje, pirmiausia, priklauso nuo vadovų ir darbuotojų sąmoningumo lygio.

3. Etikos kodekse išdėstyti pagrindiniai principai, susiję su Kredito unijos vykdoma veikla. Nors yra ne vienas teisės aktas, susijęs su etika ir etikos standartais, tačiau šio Etikos kodekso tikslas yra susisteminti, supaprastinti ir apjungti atskirus etikos standartų punktus į vieną lengvai suprantamą patarimų ir nurodymų vadovą ir palengvinti standartų diegimą Kredito unijoje.

II.  BENDROSIOS NUOSTATOS

4. Etikos kodeksas siekia skatini Kredito unijos žmogiškųjų išteklių, t.y. valdybos, paskolų komiteto, stebėtojų tarybos narių ir šių organų pirmininkų, revizoriaus, vidaus audito tarnybos ir (ar) kitų vadovų (toliau tekste – „vadovai“) bei darbuotojų profesionalumą vykdant prisiimtas pareigas ir atsakomybę. Etikos kodeksas numato elgesio ir etikos standartus, kuriais turi vadovautis Kredito unijos vadovai ir darbuotojai, atlikdami savo pareigas.

5. Etikos kodekso tikslai:

5.1. skatinti profesionalumą ir kelti personalo darbo standartų lygį;

5.2. formuoti visuomenės pasitikėjimą ir tikėjimą Kredito unija ir jos veikla;

5.3. skatinti Kredito unijos veiklos patikimumą, sąžiningumą ir skaidrumą;

5.4. sudaryti galimybes Kredito unijos vadovams ir darbuotojams kuo efektyviau vykdyti savo pareigas.

6. Etikos kodeksas, paremtas Kredito unijos misija, vizija ir pagrindinėmis vertybėmis, padeda šias vertybes puoselėti.

7. Etikos kodekso normos yra taikomos visiems Kredito unijos vadovams, darbuotojams, Kredito unijai paslaugas teikiantiems asmenims, taip pat ir (ar) kitiems Kredito unijos vardu ir (ar) naudai veikiantiems asmenims.

8. Tuo atveju, jeigu Etikos kodeksas neapibrėžia kokių nors elgesio normų, Kredito unijos vadovai ir darbuotojai privalo elgtis pagal visuotinai priimtus aukščiausio lygio patikimumo, sąžiningumo bei skaidrumo standartus.

III.  ETINĖ ATSAKOMYBĖ NARIAMS IR (AR) KLIENTAMS

 i.Teisingumo ir sąžiningumo principai

9. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai turi būti visą laiką atsidavę Kredito unijos nariams ir (ar) klientams, laikytis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kredito unijos įstatų ir kitų Kredito unijos vidinių teisės aktų. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai privalo elgtis teisingai ir sąžiningai, nediskriminuoti nei vieno asmens, ypač neturtingų ir neprivilegijuotų asmenų. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai visada privalo gerbti kitų asmenų teises ir susilaikyti nuo elgesio, prieštaraujančio įstatymams, moralei, geriems papročiams, viešajai nuomonei, viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ir interesams.

10. Teikiant finansines paslaugas Kredito unijos vadovams ir darbuotojams bei asmenims, su jais susijusiems giminystės, svainystės, turtiniais ar verslo ryšiais, negali būti taikomos išimtinės sąlygos. 

11. Kredito unijos vadovai, priimdami darbuotojus į Kredito uniją, neturi teisės teikti pirmenybės asmenims, su jais susijusiems giminystės, svainystės, turtiniais ar verslo ryšiais.

 ii.  Etinė atsakomybė Kredito unijos nariams ir (ar) klientams

12. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai turi būti punktualūs, mandagūs, paslaugūs, stropiai ir apdairiai atlikti savo darbą, su Kredito unijos nariais ir klientais bendrauti taip pat, kaip ir su savo bendradarbiais bei vadovybe, Kredito unijos narius ir (ar) klientus aptarnauti sąžiningai ir garbingai.

13. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai nuoširdžiai turi padėti visiems, norintiems pasinaudoti Kredito unijos paslaugomis, visada atlikti operacijas greitai ir operatyviai. Visi oficialūs dokumentai ir raštai turi būti paruošti ir pabaigti nustatytu laiku. Jei Kredito unijoje nėra asmens, kuris įgaliotas pasirašyti dokumentus, šį veiksmą nedelsiant turi atlikti kitas pagal užimamas pareigas bei reikiamus įgaliojimus turintis asmuo. 

  iii.  Skolinimasis ir skolinimas Kredito unijos nariams ir (ar) klientams

14. Kredito unijos vadovams ir darbuotojams draudžiama pasinaudojant užimamomis pareigomis asmeniškai skolinti ar suteikti finansinę pagalbą Kredito unijos nariams ar asmeniškai skolintis iš Kredito unijos narių ir (ar) klientų.

 iv.  Dovanų prašymas ir priėmimas

15. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai negali iš jokio asmens prašyti arba tiesiogiai ar netiesiogiai imti kyšių, pinigų, jeigu tai yra susiję su jų tiesioginėmis pareigomis Kredito unijoje ar Kredito unijos teikiamomis paslaugomis.

 v.  Informacijos skaidrumas

16. Kredito unijos nariai ir (ar) klientai Kredito unijos darbo valandomis turi teisę lengvai ir operatyviai gauti informaciją apie operacijas, susijusias su informacijos prašančiu asmeniu.

17. Kredito unijos finansinės ataskaitos ir kita Kredito unijos nariams teiktina informacija skelbiama ir (ar) teikiama Lietuvos Respublikos įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų, taip pat Kredito unijos vidinių teisės aktų nustatyta tvarka.

vi.  Kredito unijos įsipareigojimai nariams ir (ar) klientams

18. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai yra įsipareigoję Kredito unijos nariams, klientams ir kreditoriams. Kredito unija turi dirbti nenuostolingai ir būti konkurencinga finansų rinkoje. Įsipareigojimai Kredito unijos nariams, klientams ir (ar) kreditoriams turi būti vykdomi tinkamai ir laiku, t.y. tiksliai pagal numatytą tvarką ir terminus.

19. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai privalo užtikrinti indėlių ir kitų priimtų ar pasiskolintų lėšų saugumą. Kredito unija turi siekti investuoti pinigus į ekonomiškai stiprias ir saugias sritis, gaunant už tai priimtinas palūkanas. 

20. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai turi išlaikyti Kredito uniją stabilia ir ilgalaike finansų įstaiga. Kredito unija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi formuoti rezervinį kapitalą tam, kad ateityje būtų galima padengti galimus finansinius nuostolius.

21. Kredito unija turi veikti taip, kad jos nariai ir (ar) klientai būtų patenkinti Kredito unijos paslaugomis ir išliktų lojalūs Kredito unijai.

vii. Kredito unijos veiklos privatumas ir konfidencialumas

22.   Kredito unijos vadovai ir darbuotojai turi laikytis įsipareigojimo saugoti paslaptyje konfidencialią informaciją apie Kredito uniją ir jos narius bei klientus. Kredito unijos veiklos konfidencialumas, finansinė ir asmeninė informacija apie Kredito unijos narius ir klientus turi būti laikoma tokia pat svarbia, kaip ir Kredito unijos narių indėliai ir pinigai. Konfidencialumo laikymasis padeda vystyti pasitikėjimą Kredito unijos veikla.

23.   Konfidencialios informacijos sąrašą, konfidencialios informacijos apsaugai keliamus reikalavimus ir (ar) kitus konfidencialiai informacijai taikomus reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Kredito unijos vidiniai teisės aktai.

IV. ETIKOS PRINCIPAI KREDITO UNIJOS VALDYME

i. Kooperatinių poreikių viršenybės principas

24. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai turi stengtis vengti Kredito unijos ir asmeninių interesų konflikto. Visas Kredito unijos turtas, lėšos, ištekliai, resursai turi būti panaudojami efektyviai, produktyviai, sąžiningai, saugiai, ekonomiškai. Turi būti vengiama finansinių Kredito unijos nuostolių ir nereikalingų veiklos išlaidų bei siekiama suteikti naudą Kredito unijos nariams, maksimizuojant Kredito unijos pajamas.

25. Kredito unijos veikla priklauso nuo Kredito unijos narių ar jų klientų pasitikėjimo, kad jų pinigai ir indėliai yra saugūs ir juos galima patikėti Kredito unijai. Sąžiningumas ir patikimumas yra pagrindiniai bankinės ir finansinės veiklos principai, todėl Kredito unijos vadovai bei darbuotojai privalo veikti sąžiningai ir principingai. Kredito unijos vadovai bei darbuotojai negali asmeniškai naudotis Kredito unijos turtu ir nuosavybe, jeigu tai teisiškai jiems nepriklauso, taip pat tyčia padėti ar leisti kitam asmeniui tuo naudotis.

26.  Visos Kredito unijos narių ir klientų lėšos, pinigai turi būti laikomi atskirai nuo Kredito unijos vadovų ir darbuotojų asmeninių pinigų, o surinktos lėšos iš karto turi būti traukiamos į apskaitą ir perduodamos į Kredito unijos kasą.

27. Kredito unijos vadovai turi susilaikyti nuo balsavimo, sprendžiant klausimus, kurie yra susiję su privačia asmenine veikla arba jie asmeniškai yra susiję su priimamu sprendimu.

ii. Kredito unijos vadovų ir darbuotojų bei su jais susijusių asmenų sąskaitų tvarkymas

28. Kredito unijų vadovai, norėdami sukurti tinkamą Kredito unijos įvaizdį ir sukurti pasitikėjimą ja, savo elgesiu turi rodyti pavyzdį visuomenei. Kadangi Kredito unijoje nėra draudžiama vadovams ir darbuotojams asmeniškai imti paskolas, todėl ypatingą dėmesį reikia skirti šių paskolų teisingam išdavimui. Kredito unijos vadovams ir darbuotojams išduotos paskolos turi atitikti Kredito unijos kreditavimo politiką ir visus Kredito unijos reikalavimus. Kredito unijos vadovas, norintis gauti paskolą, neturi teisės dalyvauti balsavime. 

29. Kredito unijos stebėtojų taryba stebėdama Kredito unijos veiklą turi atkreipti ypatingą dėmesį į Kredito unijos vadovams ir darbuotojams bei su jais susijusiems asmenims suteiktas paskolas bei šių paskolų grąžinimą. 

30. Kredito unijos stebėtojų taryba turi informuoti visuotinį narių susirinkimą, jeigu Kredito unijos vadovai ar darbuotojai piktnaudžiauja savo tarnybine padėtimi naudodamiesi Kredito unijos finansinėmis paslaugomis. Be to, prieš renkant naujus Kredito unijos organų narius, turėtų būti patikrinama, ar šie asmenys sąžiningai vykdo savo skolinius įsipareigojimus Kredito unijai.

iii. Dalyvavimas kitų kredito unijų valdymo ir kontrolės organuose

31. Pageidautina, kad Kredito unijos valdymo ar kontrolės organų nariai nebūtų renkami į kitos Kredito unijos valdymo ar kontrolės organus. Jie turi teikti pirmenybę tai Kredito unijai, kurioje pirmiau buvo išrinkti ar paskirti vadovais. 

32. Kredito unijos administracijos vadovas vienareikšmiškai negali dirbti kitos Kredito unijos ar banko administracijoje.

iv.   Amoralūs ir kiti netinkami poelgiai

33. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai visada turi elgtis moraliai ir vengti amoralių poelgių. Tokie poelgiai ir (ar) nusikaltimai kaip kyšininkavimas, papirkinėjimas, pagrobimas, prievarta, kontrabanda, dokumentų klastojimas, ryšiai su nusikaltėliais neginčijamai ir akivaizdžiai parodo asmens netinkamumą vadovauti ar dirbti Kredito unijoje.

34. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai su Kredito unijos nariais turi bendrauti maloniai ir paslaugiai. Vadovų ir darbuotojų išvaizda turi kelti Kredito unijos narių ir klientų pasitikėjimą. 

v. Profesionalumas

35. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai savo pareigas turi atlikti profesionaliai, parodyti aukščiausią profesionalumo, kvalifikacijos ir patirties lygį. Darbuotojai turi stengtis išvengti neteisingos nuomonės susidarymo apie Kredito uniją. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai turi reklamuoti Kredito uniją kaip patikimą finansinę instituciją, kuri teikia kokybiškas paslaugas savo nariams.

36. Profesionalumas taip pat reiškia, kad Kredito unija turi efektyviai vystyti Kredito unijos žmogiškuosius išteklius – Kredito unijos vadovai ir darbuotojai turi nuolat kelti savo kvalifikaciją ir mokytis, Kredito unijoje turėtų būti įdiegtos karjeros, materialinio ir kitokio skatinimo priemonės.

vi. Akivaizdžiai neteisėti veiksmai ar nusikalstamas aplaidumas

37. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai, kurie sąmoningai, tyčia balsuoja ar sutinka su potencialiai neteisėtais veiksmais, ar kurie yra kalti dėl nusikalstamo aplaidumo ar neteisėtų Kredito unijos veiksmų ir (ar) painioja asmeninius interesus su Kredito unijos interesais, turi įstatymų nustatyta tvarka atsakyti už nuostolius ar padarytą žalą Kredito unijai, jos nariams ir kitiems asmenims.

vii. Piktnaudžiavimas konfidencialia informacija ir (ar) jos atskleidimas

38. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai turi būti lojalūs Kredito unijai ir laikytis konfidencialumo taip, kad nebūtų pažeisti nei Kredito unijos, nei jos narių ir (ar) klientų interesai. Jie privalo vengti situacijos, kai jų asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Kredito unijos interesams.

viii. Teisingas darbuotojų darbo apmokėjimas ir darbo sauga

39. Kredito unijos vadovai turi užtikrinti vienodas darbo sąlygas savo darbuotojams neatsižvelgiant į jų lytį, seksualinę orientaciją, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, pilietybę ir socialinę padėtį, tikėjimą, santuokinę ir šeiminę padėtį, amžių, įsitikinimus ar pažiūras, priklausomybę politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms bei aplinkybes, nesusijusias su darbuotojų dalykinėmis savybėmis. Kredito unijos vadovai darbuotojams turi sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, garantuoti teisingą apmokėjimą už darbą. 

ix. Demokratijos principų laikymasis

40. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai turi elgtis demokratiškai, laikytis konfidencialumo, veikti atsakingai ir užtikrinti, kad Kredito unijos aukščiausioji valdžia visada priklausys Kredito unijos nariams, t.y. visuotiniam narių susirinkimui. Sprendimai Kredito unijoje priimami laikantis daugumos principo, t.y. paprastosios ir kvalifikuotosios daugumos, tačiau mažumos nuomonė taip pat turi būti gerbiama ir dauguma atvejų turėtų būti siekiama kompromisinio sprendimo.

V. ETINĖ ATSAKOMYBĖ FORMUOJANT KREDITO UNIJOS VEIKOS STRATEGIJĄ

i. Strategijos formavimas

41. Kredito unijos vadovai, eidami savo pareigas ir rengdami Kredito unijos veiklos strategiją, turi vadovautis Kredito unijos narių nuomone ir jų pageidavimais ar nusiskundimais, kad būtų nustatyti realūs Kredito unijos narių poreikiai, taip pat turi būti įvertinta socialinė bei ekonominė bendruomenės padėtis. Kredito unijos veiklos strategija turi atitikti Kredito unijos narių ir klientų poreikius bei lūkesčius.

42. Kredito unijos veiklos procedūros turi būti nuolat peržiūrimos, įvertinant jų aktualumą, pritaikomumą, suderinamumą su Kredito unijos veiklos strategija. Kredito unijos vadovai turi užtikrinti tinkamą Kredito unijos veiklos procedūrų įgyvendinimą. Kredito unijos veiklos procedūros turi būti standartizuotos, nariams ir (ar) klientams taikomos objektyviai ir be išlygų.

ii.  Informacijos apie Kredito unijos veiklos strategiją platinimas

43. Kredito unijos veiklos procedūros turi būti žinomos ir platinamos Kredito unijos nariams tokia forma, kuri yra praktiška ir prieinama Kredito unijos nariams. Informacija apie Kredito unijos veiklos strategiją ir procedūras turi būti pateikta aiškia, paprasta ir suprantama kalba.

VI. ETINĖ ATSAKOMYBĖ VYSTANT KREDITO UNIJOS SISTEMAS IR PROCEDŪRAS

i.  Įtaka naujoms idėjoms ir inovacijoms

44.  Žvelgdami į Kredito unijos principų taikymą kaip į nuolatinį mokymąsi, Kredito unijos vadovai ir darbuotojai turi ieškoti naujų idėjų, domėtis pokyčiais, turi būti atliekami tyrimai, vystomos novatoriškos programos. Vadovai turi būti atviri naujoms technologijoms, sistemoms, procedūroms ir finansiniams standartams tam, kad Kredito unija galėtų prisitaikyti prie pokyčių ir būti konkurencingos finansų rinkoje.

45. Kredito unijos vadovai turi tobulinti, gilinti savo įgūdžius tam, kad galėtų įvertinti technologijų ir laiko poreikius bei galėtų pasiūlyti adekvačias ir saugias paslaugas. Jie turi diegti ir siūlyti naujas Kredito unijos paslaugas ir (ar) produktus, atsižvelgiant į Kredito unijos narių ir (ar) klientų pageidavimus bei poreikius.

VII. ATSAKOMYBĖ BENDRUOMENĖS ATŽVILGIU

i. Įtaka bendruomenei

46. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai yra atsakingi už savo bendruomenę, kurioje jie dirba ir gyvena. Kredito unija turi skatinti bendruomenės narių švietimą ir tarpusavio atsakomybę, taip pat kiek įmanoma padėti kelti bendruomenės gerovę bei spręsti bendruomenės socialines problemas.

ii. Politinis, rasinis, religinis ir lyčių neutralumas

47. Kredito unijos vadovai ir darbuotojai turi gerbti kiekvieno į Kredito uniją besikreipiančio asmens orumą, aptarnauti ir suteikti paslaugas visiems asmenims, nediskriminuojant jų dėl lyties, rasės, tautybės, įsitikinimų ar religijos. 

VIII. SANKCIJOS

i. Pašalinimo procedūra

48.  Išrinkti Kredito unijos vadovai gali būti pašalinti iš pareigų, jei už jų pašalinimą balsuoja dauguma susirinkime dalyvaujančių Kredito unijos narių per eilinį ar atskirai dėl atšaukimo iš pareigų sušauktą neeilinį visuotinį narių susirinkimą. Asmuo, kurį norima pašalinti, turi teisę pasisakyti ir pasiaiškinti prieš balsavimą. Nepaisant visuotiniam narių susirinkimui suteiktos galimybės pašalinti Kredito unijos vadovus iš užimamų pareigų, visų pirma, turi būti siekiama, kad esant Etikos kodekse nustatytoms priežastims Kredito unijos vadovas pats atsistatydintų iš užimamų pareigų. Tik nepavykus taikiai pasiekti, kad vadovas atsistatydintų iš užimamų pareigų, visuotiniam narių susirinkimui Kredito unijos įstatuose nustatyta tvarka turi būti teikiamas klausimas dėl vadovo pašalinimo.

49.  Pagrindinės Kredito unijos vadovo atsistatydinimo ar atšaukimo iš užimamų pareigų priežastys:

49.1. Įsiteisėjęs teismo nuosprendis prieš Kredito unijos vadovą;

49.2. Kredito unijos vadovas sistemingai ir grubiai pažeidinėja Kredito unijos įstatus ir (ar) Kredito unijos visuotinio susirinkimo nutarimus;

49.3. Kredito unijos vadovas sistemingai vengia dalyvauti to organo, į kurį jis yra išrinktas, posėdžiuose ir (ar) veikloje arba negali dalyvauti posėdžiuose ir (ar) veikloje, o šio asmens nedalyvavimas Kredito unijos organo posėdžiuose ir (ar) veikloje trikdo Kredito unijos darbą;

49.4. Kredito unijos vadovas sąmoningai padaro žalą Kredito unijai arba pažeidžia Kredito unijos ir (ar) jos narių bei klientų teises ir (ar) teisėtus interesus;

49.5.  Kredito unijos vadovas neteisėtai naudoja konfidencialią informaciją;

49.6.  Kredito unijos vadovas elgiasi nesąžiningai, yra nelojalus Kredito unijai; 

49.7.  Kredito unijos vadovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo prisiimtus įsipareigojimus;

49.8.  Kitos objektyvios priežastys, pakankamai pagrindžiančios būtinybę svarstyti klausimą dėl Kredito unijos vadovo atsistatydinimo ar atšaukimo iš užimamų pareigų.

50.  Kredito unijos samdomi darbuotojai gali būti atleisti Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

ii. Konfliktų ir ginčų sprendimas

51.  Bet kokio pobūdžio ginčai, kylantys Kredito unijos veikloje, įskaitant ginčus tarp Kredito unijos ir Kredito unijos narių, tarp Kredito unijos organų narių ir (ar) kiti ginčai, pirmiausia, turi būti sprendžiami derybų būdu ir (ar) taikiai, be valstybinės valdžios institucijų įsikišimo. Taikaus derybų sprendimo etape turi būti remiamasi Kredito unijos įstatais, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir vidiniais Kredito unijos teisės aktais. Tuo atveju, jeigu per protingą laikotarpį ginčo išspręsti nepavyksta, ginčo šalys turi teisę kreiptis dėl ginčo į valstybinės valdžios institucijas Lietuvos Respublikos įstatymų ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka.  

Patvirtintas pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime 2015 m. gruodžio 29 d.