Pranešimas apie Vilniaus kredito unijos eilinį visuotinį narių susirinkimą

Pranešame, kad 2022 m. balandžio 15 d. 10:00 val. šaukiamas Vilniaus kredito unijos (toliau – Kredito unijos), juridinio asmens kodas 112043996, buveinės adresas T. Narbuto g. 5-1, Vilnius, eilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Numatoma eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

 1. 2021 m. vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimas.
 2. 2021 m. valdybos ataskaitos įvertinimas.
 3. 2021 m. paskolų komiteto ataskaitos įvertinimas.
 4. 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
 5. 2021 metų pelno paskirstymo (nuostolio atlyginimo) tvarkos tvirtinimas.
 6. 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
 7. 2022 – 2024 metų veiklos plano tvirtinimas.
 8. Paskolų komiteto narių ir paskolų komiteto pirmininko rinkimas.
 9. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Vilniaus kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
 12. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.
 13. Dėl planuojamo pajinių įnašų grąžinimo ir jų mažinimo, atsižvelgiant į patirtus nuostolius.

Atsižvelgiant į besitęsiančią pandemijos situaciją visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo, eilinis visuotinis narių susirinkimas gyvai organizuojamas nebus, prašome Vilniaus kredito unijos narių, visais Kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais, balsuoti iš anksto raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį nuo 2022 m. balandžio 05 d. Kredito unijos nariai galės rasti www.vilniauskreditounija.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba gauti Vilniaus kredito unijoje darbo metu Vilniaus kredito unijos buveinės adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius. Apie parengtą bendrąjį balsavimo biuletenį Kredito unijos nariai bus informuoti atskiru pranešimu.

Užpildyti ir pasirašyti fiziniu parašu bendrieji balsavimo biuleteniai turi būti pristatyti fiziškai ar atsiųsti paštu iki 2022 m. balandžio 15 d. 9 val. į kredito uniją ar kredito unijos pašto dėžutę, esančią T. Narbuto g. 5-1, Vilnius, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (mobilusis el. parašas, VĮ Registrų centras išduotas el. parašas bei Smart-ID paskyra) atsiųsti el.paštu: info@vku.lt. Biuletenius el. būdu rekomenduojama pasirašyti vienoje iš šių platformų: www.gosign.lt, http://www.dokobit.lt, https://adoc.archyvai.lt, https://signa.mitsoft.lt.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Vilniaus kredito unijos nariai galės susipažinti nuo 2022 m. balandžio 05 d. www.vilniauskreditounija.lt arba kredito unijos darbo metu, kredito unijos patalpose, adresu T. Narbuto g. 5-1, Vilnius (verslo centras „Narbuto 5“, 2 aukštas). Parengus dokumentus Kredito unijos nariai bus papildomai informuoti atskiru pranešimu el. paštu ir/ar asmeninėje i-Unijos paskyroje.

Informuojame, kad tuo atveju, jeigu 2022 m. balandžio 15 d. eiliniame visuotiniame narių susirinkime nebus kvorumo, Vilniaus kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2022 m. balandžio 25 d. 10:00 val. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas organizuojamas tokia pačia tvarka kaip ir 2022 m. balandžio 15 d. eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Balsavimo biuletenis

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovo pavaduotojas Saulius Laučius, mob. +370 615 87208, el.p. saulius@vku.lt.