Pranešimas dėl Vilniaus kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų

2021 m. balandžio 30 d.
Vilnius

Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi, informuojame apie 2021-04-29
įvykusiame pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimtus sprendimus:

  1. 2020 m. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  2. 2020 m. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  3. 2020 m. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
  5. Patvirtinta 2020 metų pelno paskirstymo (nuostolio atlyginimo) tvarka pagal pateiktą projektą;
  6. Patvirtinta 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą;
  7. Patvirtintas 2021 – 2023 metų veiklos planas pagal pateiktą projektą;
  8. Suteikti įgaliojimai Vilniaus kredito unijos valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 Vilniaus kredito unijos nuosavo kapitalo.

Vilniaus kredito unijos valdyba