Invega

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
Garantijų teikimas smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV)

SVV subjektas, kreipdamasis į kredito įstaigą dėl paskolos verslui pradėti ar plėsti, dažnai susiduria su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. INVEGA padeda išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaiga užsitikrina SVV subjekto pasiūlytais užstatais, įsikeisdamas už paskolos lėšas įsigyjamą turtą.

INVEGA garantuoja už paskolas, skirtas:

  • Materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti.
  • Nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias.
  • Apyvartinėms lėšoms.
  • Įmonės lėšomis (ne anksčiau kaip per paskutinius 3 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo dienos) apmokėtoms investicijoms refinansuoti. Tokiu atveju kartu su prašymu suteikti garantiją turi būti pateikti išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

Daugiau informacijos apie UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir jos veiklą www.invega.lt.