Vilniaus kredito unija - patikimas finansų partneris
Dėl Vilniaus kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų

Dėl Vilniaus kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų

2019 m. balandžio 5 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi informuojame, kad 2018 m. kovo 31 d. įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

 1. stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai;
 2. vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai;
 3. valdybos ataskaita įvertinta teigiamai;
 4. paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai;
 5. patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projektas;
 6. patvirtinta 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata;
 7. patvirtinti naujosios redakcijos įstatai;
 8. iš einamųjų stebėtojų tarybos narių atšaukti nariai išrinkti valdybos nariais iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos;
 9. valdybai suteikti įgaliojimai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo;
 10. paskolų komiteto narę Rasą Žilinskienę pakeitė Akvilė Novickaitė;
 11. išrinkta audito įmonė ir nustatytas audito įmonės darbui apmokėti lėšų limitas;
 12. patvirtintas atnaujintas Vilniaus kredito unijos etikos kodeksas;
 13. pritarta nutarimui pašalinti kredito unijos narius, nebeatitinkančius įtvirtinto kredito unijos įstatuose narystės kriterijaus.

 

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie įvykusį eilinį visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: administracijos vadovas Vaidas Gailys, tel. Nr. 8 699 77970, el. paštas vaidas@vku.lt.